Stadgar

§  1 Nybro-Emmaboda Fågelklubb är en ideell sammanslutning, som har till ändamål att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom Nybro och Emmaboda kommuner, att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljö, samt att skapa kontakt mellan klubbens medlemmar.

Klubben vill söka förverkliga sina syften bland annat genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsärenden, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor samt arrangera  möten och exkursioner.

Nybro-Emmaboda Fågelklubb utgör en klubb inom Östra Smålands Ornitologiska Förening (regionavdelning av SOF) och har som sådan att verka för regionalföreningens syften. Lokalklubben får företräda regionalföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse. Klubben skall vara representerad i regionalföreningens styrelse.

§  2 Till medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person. Medlem betalar årsavgiften i enlighet med beslut av årsmötet.

§  3 Medlem får uteslutas ur klubben, om han motarbetar eller på annat sätt uppenbarligen försvårar klubbens syften eller verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlemmen skall ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligen motiverat och antecknas i protokoll över beslutet.

§  4 Klubbens fasta organ är ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) och styrelse.

§  5 Klubbens angelägenheter handtas av styrelsen, som består av ordförande och sex ledarmöter. Ordföranden och övriga syrelseledarmöter väljs av årsmötet för en tid av två år. Valet skall förrättas så att hälften av ledarmöterna står i tur att avgå vid nästkommande årsmöte. Styrelsemedlem som kan tänka sig att omväljas anmäler detta före februari månads utgång (=månaden innan årsmötet) till valberedning som annars söker ny person i dennes ställe. Avgår styrelseledamot innan tiden för hans uppdrag gårr ut, väljs av årsmötet eller extra föreningssammmanträde ny ledarmor för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledarmot kan återväljas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

§  6 Styrelsen sammanträder när ordförande anser det lämpligt eller när minst tre ledamöter begär det. Om sekreterare och/eller kassaförvaltare inte är styrelseledamöter, kallas de men har ej rösträtt.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter än närvarande.

Vid lika rösttal gäller den mening som ordförande företräder.

§  7 Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och klubbens räkenskaper, förda per kalenderår och verderbörligen avslutade, skall senast fyra veckor före årsmötet överlämmnas till revisorerna.

§  8 För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och två revisorsuppleanter. Revisor och revisorsuppleanter som kan tänka sig att omväljas anmäler detta före februari månads utgång till valberedningen som annars söker ny person i dennes ställe. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisornsberättelse till styrelsen.

§  9 Valberedning består av en ordinarie beredare och två suppleanter. Valberedningen skall vid årsmötet presentera ett förslag på styrelsemedlemmar och revisorer.

Valberedning väljs på tre år. Förslag på valberedning läggs fram av styrelsen vid årsmötet. Valberedare som kan tänka sig att omväljas anmäler detta före februari månads utgång till styrelsen som annars söker ny person i dennes ställe.

§  10 Klubben håller årsmöte före mars månads utgång  på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av klubbens medlemmar skriftligen begär det och anger  renden som skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det.

Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde sänds genom styrelsens försorg till medlemmarna senast två veckor före sammanträdet.

§  11 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.
 4. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Val av ordförande och övriga ledamöten i styrelsen.
 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Val av valberedning
 10. Bestämmande av årsavgiften.
 11. Ärenden som styrelsen förelägger i årsmötet.
 12. Övrigt av medlem framställt förslag, som styrelsen tagit ställning till.

Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut av årsmötet.

Ärenden som avses i första stycket, punkterna 1-10, skall dock avgöras vid årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen.

Val skall ske med slutna sedlar om medlem begär det.

§  12 För ändring av dessa stadgar fodras beslut vid två på varandra följande föreningssammanträdern, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fodras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslag till stadgeändring skall fogas till kallelsen till sammanträdena.

§  13 Upphör klubben med sin verksamhet, skall klubbens tillgångar överlämmnas till Sveriges Ornitologiska Förening, på villkor att mottagaren förbinder sig att använda tillgångarna för ändamål som står i överensstämmelse med §1 i dessa stadgar.